Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου στη μεγιστοποίηση της αξίας μιας επιχείρησης

Η προσδοκώμενη αξία που θα δημιουργήσει στην Εταιρία η εκπόνηση και εκτέλεση ενός επιχειρηματικού σχεδίου συνιστά το σημαντικότερο κριτήριο προσέλκυσης επενδυτών για οποιαδήποτε επιχείρηση και πολύ περισσότερο για αυτές που βρίσκονται στα πρώτα έτη λειτουργίας τους, όπου η φήμη τους είναι ακόμα περιορισμένη αλλά η προοπτική ανάπτυξης τους εκτιμάται να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης αξίας της επιχείρησης και το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. Το συγκεκριμένο εργαστήριο με αφετηρία την παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης μιας εταιρίας επιχειρεί μέσα από ένα «παιχνίδι» με τις παραδοχές να αναδείξει τη σημαντικότητα του επιχειρηματικού σχεδίου στη μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης αξίας της επιχείρησης και συνακόλουθα στην προσέλκυση περισσότερων επενδυτών.